Подписывайтесь на нас
Whatsapp+90 242 524 55 20

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

 • Kurumsal değerlerimiz doğrultusunda tüm çalışma arkadaşlarımız ile şeffaf, adil ve güvene dayalı iletişim kurmak ve motivasyon ortamı sağlamak,
 • Vizyonerlik kurumsal değerimiz doğrultusunda oluşturulan stratejik hedeflerimizin gerçekleştirilmesine yönelik tüm çalışanlarımızın gelişimini desteklemek ve eğitimler vermek,
 • Çalışanlarımızın kendilerini güvende, huzurlu, değerli ve mutlu hissetmelerini sağlayacak sistemler kurmak ve sürekli iyileştirmek,
 • Side Breeze Hotel yetkinliklerine ve pozisyonun gerektirdiği niteliklere sahip insan gücünü bünyemize kazandırmak,
 • Kendisini sürekli geliştiren, yenilikçi, yaratıcı fikirler üreten, tüm bunları gerçekleştirirken çevre ve topluma karşı duyarlı hareket eden çalışan başarılarını ödüllendirmek, Bu politika, tüm çalışanlar, stajyerler, acente çalışanları, Side Breeze Hotel adına çalışan tüm dış kaynaklı hizmet sağlayıcılar ve tedarikçiler için geçerlidir. Side Breeze Hotel çalışanları ve tedarikçilerinin riayet etmesinin beklendiği temel bir XXXX ilkesi olarak insan haklarına saygıyı öngörür. Side Breeze Hotel olarak, tüm çalışmalarımızda köle işçi çalıştırmayız. İnsan ticareti yaptığı veya köle işçi çalıştırdığı anlaşılan herhangi bir tedarikçiden ürün yahut hizmet satın almayacağımızı taahhüt ederiz. 

  Side Breeze Hotel’de Eşitlik, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık politikası çalışma şeklimizi tanımlanmaktadır. Bu politika tüm Side Breeze Hotel işletmeleri için bağlayıcıdır ve her adımımızda buna uygun davranmayı taahhüt ederiz. Tüm Side Breeze Hotel çalışanları politikanın desteklenmesi ve uygulanmasıyla ilgili oluşturulan kültürün değer verilerek geliştirilmesinden ve buna aykırı herhangi bir davranıştan kaçınılmasından ve hatta bildirilmesinden sorumludur. Side Breeze Hotel’de ,
 • Herkesin eşit muamele gördüğü ve sahip olduğu potansiyelle ırk, renk, cinsiyet, yaş, uyruk, din, cinsiyet kimliği veya ifadesi, medeni hal, vatandaşlık, engellilik ya da kanunen koruma altında olan diğer hususlar fark etmeksizin tam anlamıyla katkıda bulunabileceği bir kültür yaratmayı taahhüt ederiz.
 • Operasyonlarımızdaki ve değer zincirimiz çevresindeki tüm çalışanlarımıza, adaylarımıza, iş ortaklarımıza ve partnerlerimize adil ve eşit fırsatlar sunarız. Her kurumun insan haklarına uygun davranarak toplumda pozitif bir etki yaratmak konusundaki etki alanının ve sorumluluklarının farkında olarak hareket ederiz.
 • Tüm çalışanlarımızın Eşitlik, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık politikasının desteklendiği, adil, eşit olanaklar ve insan hakları konusunda karşılıklı güvenle beslendiği bir kültürün parçası olmalarını sağlarız. İşimiz nedeniyle bir araya geldiğimiz herkesin insanlık onuruna ve haklarına saygılı davranırız. Side Breeze Hotels’de çeşitliliğin her alanını kucaklarız ve Eşitlik, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık politikası stratejilerine bir iş önceliği olarak yaklaşırız.
 • Tüm çalışanlarımızın işte özgün benliklerini tamamen ortaya koyabilecekleri ve bunu yaparken güvende hissedebilecekleri bir ortam yaratırız.
 • Tüm müşterilerimize ve paydaşlarımıza kapsayıcılıkla hizmet ederek, eşsiz kişiliklerine görünürlük kazandırırız.
 • Karar verme süreçlerini iyileştirecek, müşterilerimize, iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza ve paydaşlarımıza fayda sağlayacak çeşitli görüşleri, içgörüleri, bakış açılarını ve fikirleri teşvik ederiz.
 • Kurum kültürümüzün tonunu Eşitlik, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık politikası konusunda rol model olan liderlerimizle belirleyerek tüm çalışanlarımıza aktarıldığından emin oluruz.
 • Tüm yönetim kademelerinde, fonksiyonlarda ve pozisyonlarda çeşitliliğin her cephesini temsil eden rol modellerinin oluşmasını ve gelişmesini destekleyerek toplumdaki ‘cam tavan’ fikrinin sorgulanmasına katkıda bulunuruz.
 • Side Breeze Hotel değerlerinde “İnsana Değer” beş odak alanımızdan birisidir. Bu çerçevede kadınların yetkinliklerinin ve deneyimlerinin şirkette en iyi şekilde temsil edildiğinden emin olarak gelişimlerinin ve kariyerlerinin doğru planlanmasını bir iş önceliği olarak görürüz. Bu alandaki adımlarımızın somut ve ölçülebilir olduğu sürece anlamlı olduğu bilinciyle sürdürülebilirlik hedeflerimizin bir parçası olarak yönetiyoruz. Eşitlik, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık politikası için uygun ortamı sağlayabilmek adına yeteneği çekme, işe alma, yönetme, yetenek geliştirme, ücretlendirme ve yan haklar stratejilerimizin tamamında kadın çalışanları destekleriz. 
 • Side Breeze Hotel tesislerini ve hizmetlerini kullanan tüm çocukları ve gençleri korumak,
 • Tüm çalışanlarımıza çocuk hakları ve çocukları koruma konusundaki yaklaşımımızı yönlendiren esas prensipleri benimsetmek, 
 • Çocuk haklarının korunması hedefi çerçevesinde çocukların her türlü şiddetten uzak, sağlıklı ve güven içinde olabildikleri, oynayıp öğrenebildikleri ortamların oluşturulmasını sağlamaktır. Side Breeze Hotel olarak, tüm hizmetlerimizin, operasyonlarımızın ve çalışanlarımızın çocuklara zarar vermemesi, çocukların zarar görme ve istismar riskine maruz bırakılmaması, işletme içerisinde çocukların güvenliği hakkındaki endişelerin ilgili kuruluşlara bildirilmesi, çocukları korumaya yönelik hem ulusal hem de uluslararası düzeyde yasal çerçeveye uygun çalışılması sorumluluğumuzdur. Çocukları güvende tutmak, korumak ve onların huzurunu sağlamak sorumluluğuyla çalışacağımızı ve yasalara uymayı taahhüt ediyoruz.

Çalışma prensiplerimize göre:

 • Çocukların sağlık ve mutluluğu, en yüksek öneme sahiptir.
 • Yaşı, engeli, cinsiyeti, ırksal kökeni, dini inancı, cinsel yönelimi veya kimliği ne olursa olsun tüm çocuklar zarar verici eylemlerden veya istismarlardan korunmaya yönelik aynı haklara sahiptir.
 • Bazı çocuklar, geçmiş deneyimleri, başkalarına bağımlılık seviyeleri, iletişim ihtiyaçları veya diğer konular nedeniyle daha korunmasızdır. Bu hassasiyetlere önem gösteririz.
 • Çocuklarla, gençlerle, ebeveynleriyle, bakıcılarıyla ve diğer aracılarla ortaklaşa çalışmak, çocukların sağlık ve mutluluğunu desteklememiz için temeldir.

Çocukları ve gençleri:

 • Onlara değer vererek, saygı duyarak ve dinleyerek,
 • Prosedürlerimizde çocukları korumaya yönelik uygulamalara yer vererek ve çalışanlar, tedarikçiler, hizmet sağlayıcılar vb. için davranış kuralları belirleyerek, • Etkin bir güvenlik politikası ve ilgili prosedürleri geliştirip uygulayarak,
 • Gözetim, destekleme ve eğitim ile çalışanlar ve gönüllüler için etkin bir yönetim sağlayarak,
 • Tüm gerekli ve ilgili kontrollerin yapıldığından emin olduktan sonra çalışanları ve stajyerleri güvenli bir şekilde işe alarak,
 • Çocukların korunması ve iyi uygulamalar hakkında çocuklar, ebeveynler, çalışanlar ve diğer paydaşlar ile bilgi paylaşarak,
 • Endişeleri, haberdar olması gereken acenteler ile paylaşarak ve ebeveynlerle çocukları dâhil ederek güvende tutmaya çalışacağız.