Подписывайтесь на нас
Whatsapp+90 242 524 55 20

Sürdürülebilirlik Politikamız

Side Breeze Hotel, olarak sürdürülebilir yönetim sistemi politikamız tüm faaliyetlerinde misafirler, personeller ve üçüncü taraflar ile ilgili konularda din, dil, ırk, cinsiyet, cinsel tercih, fiziksel yetkinlikler konularında ayrım yapmadan kişilerin sosyal, kültürel, temel hak ve özgürlüklerini, sağlık ve güvenlik haklarını ön planda tutarak ve bunlar için gerekli önlemleri alarak çalışmalarda bulunmak, tesis içinde ve dışındaki tüm faaliyetlerinde çevreye duyarlı hareket etmek ve buna bağlı olarak tesisin ve personellerin kalite ve ekonomik çıkarlarını göz önünde tutarak iyileştirmelerde bulunmaktır.

 Bu kapsamda öncelikli sorumluluklarımız; 

SOSYAL

 • Ürün ve hizmetlerimizi geliştirirken çevre dostu, güvenli, sağlam ve yüksek kalitede olmasına özen göstermek İşletmemiz çatısı altında Güvenli Gıda üretimi yapmak, atıkların azaltılmasını sağlamak ve israfın önüne geçmek, 

İnsan Hakları

 • Evrensel insan haklarına saygı duymak, bu hakları desteklemek ve ihlallerinin olmaması için sorumluluk almak, 
 • Aile içi şiddet de dahil olmak üzere şiddetin her türlüsüne karşı farkındalığı arttırmak, 
 • Tüm çalışanlarımıza ve misafirlerimize karşı faaliyetlerimizin tamamında Cinsiyet Ayrımcılığının ortadan kaldırılmasını Temel İnsan Hakkı olarak benimsemek ve toplumsal cinsiyet eşitliğine uygun davranmak, 

İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Evrensel insan haklarına saygı duymak, bu hakları desteklemek ve ihlallerinin olmaması için sorumluluk almak, 
 • Aile içi şiddet de dahil olmak üzere şiddetin her türlüsüne karşı farkındalığı arttırmak, 
 • Tüm çalışanlarımıza ve misafirlerimize karşı faaliyetlerimizin tamamında Cinsiyet Ayrımcılığının ortadan kaldırılmasını Temel İnsan Hakkı olarak benimsemek ve toplumsal cinsiyet eşitliğine uygun davranmak, 

Yasal Düzenlemelerin Ötesinde İş Yapış Şekli

 • Yasal düzenlemelere tam uyumun ötesinde bir iş yapış biçimini benimsemek, 
 • Kurumsal yönetimde şeffaflık, adillik, sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkelerini kabul etmek,

Bilgi Güvenliği

 • Bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik özelliklerini koruma altına almak ve paydaşlarımızın bilgi güvenliği konusunda farkındalığını arttırmak, 

Çalışan Hakları

 • Fırsat eşitliğinin toplumsal sürdürülebilirliğin temellerinden biri olduğu kabul etmek
 • Kadınların iş yaşamına eşit ve etkin katılımını sağlamak ve kadın istihdamını artırmak
 • Zorla ve zorunlu işçilik ve çocuk işçiliğin kaldırılmasını desteklemek
 • Çalışanlarımızın anayasal ve uluslararası anlaşmalardan kaynaklı örgütlenme, sendikalaşma ve toplu sözleşme gibi tüm temel haklarını tanımak ve bu haklara saygı duymak ▪ İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılık olmamasını sağlamak
 • İş ve özel hayat dengesini sağlama konusunda çalışanlarımıza karşı sorumlu bir tutum sergilemek

Paydaşlarla ve Toplumla İlişkiler

 • Tüm faaliyetlerimizde paydaşlarımızla şeffaf, katılımcı ve karşılıklı güvene dayalı bir biçimde iletişim kurmak 
 • Sosyal, çevresel ve ekonomik etkilerimizi paydaşlarımızla birlikte proaktif bir şekilde yönetmek
 • Sürdürülebilirlik yaklaşımını desteklemek ve yaymak
 • Gerçekleştirilen faaliyetlerde bölgede bulunan toplumun görüşünü almak
 • Tarihsel ve arkeolojik ürünlerin yasaların izin verdiği durumlar dışında sergilenmemesi veya alınıp satılmaması

ÇEVRESEL

 • Doğal kaynakların etkili kullanımı ve daha az atık,
 • Su kullanımını azaltmak,
 • Atıkların kaynağında azaltımı ilkesine uygun çalışmalar yapmak,
 • Oluşan atıkları doğada sıfır depolama ilkesi ile yönetmek ve yeniden kullanım, geri kazanım ile ekonomik değer yaratmak,
 •  Faaliyetlerimizde temizlemek yerine kirletmemek ilkesi ile uyum içerisinde çalışmak,
 • Küresel iklim değişikliği ile mücadele etmek,
 • Faaliyetlerimizden kaynaklanan, karbondioksit başta olmak üzere tüm sera gazlarının salınımı azaltmak, 
 • Yenilenebilir ve verimli enerji kullanmak,
 • Çevresel yönetim sistemimiz ile çevresel etkilerimizi kontrol ederek azaltmak,
 • Su Güvenliği kriterlerine uygun hareket etmek, kişi başı su tüketimini azaltmak, tesislerimizde düzenli su analizlerini ve rutin kontrolleri yaparak çevremize zararsız halde Atık Su hattına gönderilmesini sağlamak,
 • Tesislerimizde gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerimizde ve yeni yatırımlarımızda yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanarak, Karbon Salınımını ve Sera Gazı Emisyonunu azaltmak,
 • Tesislerimizin tüm faaliyetlerinde, Yöresel ve Yerli Ürünlere öncelik vermek, Ülkesel ve Global ekonominin sağlıklı büyümesine katkıda bulunmak,
 • Yöresel ekonominin kalkınmasına katkıda bulunmak, yerel istihdam ve yerel tedarikçilere her zaman destek vermek, 
 • Tüm misafirlerimize yörenin Doğal ve Kültürel Miraslarını ve Eserlerini tanıtmak, 
 • Yöresel Ürünlerimiz ve Tema Gecelerimiz ile ülkemizi ve geleneklerimizi misafirlerimize tanıtmak,
 • Yöre Halkının yaşam kalitesine pozitif etki edecek çalışmalar yapmak ve yöresel dokuyu korumak,
 • Bilimsel ve Teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek ve uyum sağlamayı prensip haline getirmek,
 • İklim Değişikliği nedeni ile artış gösteren Doğal Afetlere dikkat çekmek ve yaptığımız eğitimlerle ve tatbikatlarla çalışanlarımızı ve misafirlerimizi afetlere karşı bilinçlendirmek,

Biyoçeşitliliğe Saygı

 • Çevre stratejilerimizi oluştururken ve faaliyetlerimizi tasarlarken biyoçeşitlilik ve ekosistem konularını dikkate almak
 • Tesislerimize ait karasal alanlarda Ekolojik sistemi korumak, İstilacı türleri takip ederek çevremizdeki doğal yaşamın korunmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamak,

EKONOMİK

 • Çalışanlarımız arasında ‘’Eşit İş Yükü, Eşit Ücret’’ prensibini daima ön planda tutmak,
 • Daha yüksek ekonomik değer üretmek ve dağıtmak
 • Değer zincirimizde, sürekli iyileştirmeyi ve gelişimi temel alarak rekabet avantajı yaratmak ve sürdürülebilir karlılığı sağlamak
 • Tedarikçilerimizin, temel insan haklarına, fırsat eşitliğine ve iş etiği ilkelerimize uyumunu sağlamak
 • Güvenli çalışma ortamı, çalışma saatleri ve ücretlendirme de dahil olmak üzere tüm yasal düzenlemelere uyum gösteren tedarikçiler ile çalışmak